نگاه

نگاه
نگاه      

 

 

تاریخ 15اردیبهشت ماه 1395

 

بابت بیمه

 

ایراد مشمول بیمه: 

ضربه خورده - LCD تصویر ندارد.

 

پرداخت مبلغ هشت میلیون و هفتصد و شصت ریال

نظرات