شادی

شادی
شادی

(جمهوری)

 

 

 

 

 

 

تاریخ 28 اردیبهشت ماه 1395

 

بابت بیمه

 

ایراد مشمول بیمه: 

ضربه خوردگی شدید ، خرابی Main Board

 

پرداخت مبلغ  هفت میلیون و یکصد و شصت و هشت هزار ریال

نظرات