پرتوگستر

پرتوگستر
پرتوگستر

(جمهوری)

 

 

 

 

 

 

تاریخ 30 مردادماه 1395

 

بابت بیمه

 

ایراد مشمول بیمه: 

خرابی Main Board

 

پرداخت مبلغ  چهارمیلیون و دویست و چهل و پنج هزار ریال

نظرات