کادر شیراز

کادر شیراز
کادر

(شیراز)

07136293151

 

 

 

 

 

تاریخ 16 خرداد 1395

 

بابت بیمه

 

ایراد مشمول بیمه: 

ضربه خوردگی شدید.

 

پرداخت مبلغ  شانزده میلیون و هشتصد هزار ریال

نظرات