تصویر گستر

تصویر گستر
تصویر گستر

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ 17 خردادماه 1395

 

بابت بیمه

 

ایراد مشمول بیمه: 

شکستگی بایونت لنز

 

یک عدد لنز آکبند بجای لنز معیوب به آقای دادوند تحویل گردید

نظرات