زمرد

زمرد
زمرد

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ 24 تیرماه 1395

بابت بیمه

 

ایراد مشمول بیمه: 

دوربین روشن نمی شود - خرابی Main Board

 

پرداخت مبلغ دو میلیون و نهصد و چهل و پنج هزار ریال

نظرات