رفع پيکسل سوخته

رفع پیکسل سوخته به دفعات مکرر نیز جزئی از موارد مشمول گارانتی است مشروط بر اینکه آنها توسط نور لیزر به وجود نیامده باشند. به طور استاندارد وجود پیکسل سوخته تا 5 پیکسل معمول است و ایراد محسوب نمیشود اما تعداد بالاتر از این رقم را باید برطرف نمود که این عمل توسط گارانتی ایده آل دوربین به صورت رایگان انجام میشود. شما میتوانید تا زمانی که  گارانتی اعتبار  دارد، به هر تعداد و دفعاتی که نیاز باشد به سازمان خدماتی تعمیرگاه مرکزی دوربین / ایده آل دوربین مراجعه کنید تا این خدمت برایتان به صورت رایگان انجام پذیرد.