پانوراما (میرداماد)

پانوراما (میرداماد)
پانوراما

(میرداماد)

 

 

 

 

 

 

تاریخ 16آبان ماه 1395

بابت بیمه

 

ایراد مشمول بیمه: 

آب خورده - خرابی Main Board

 

پرداخت مبلغ هشت میلیون و چهارصد هزار ریال

 

تاریخ 5 اردیبهشت ماه 1395

بابت بیمه

 

ایراد مشمول بیمه: 

آب خورده شدید

 

پرداخت مبلغ نه میلیون و ششصد و شصت هزار ریال

 

نظرات