دیجی کالا

دیجی کالا
دیجی کالا

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ 28 مهرماه 1395

 

بابت بیمه

 

ایراد مشمول بیمه: 

مشکل فوکوس

 

پرداخت مبلغ  نه میلیون و هفتصد و هشتاد و دو هزار و سیصدو هشتاد و پنج ریال


 

تاریخ سوم مهرماه 1395

بابت بیمه

ایراد مشمول بیمه: 

آب خوردگی شدید

 

پرداخت مبلغ  هفت میلیون و پانصد و پانزده هزار و چهارصدو سیزده ریال


تاریخ 4 تیرماه 1395

 

بابت بیمه

 

ایراد مشمول بیمه: 

آب خورده - MainBord - مدار فلاش - DCDC

 

پرداخت مبلغ  سیزده میلیون و چهارصد و شصت و شش هزار و پنجاه و چهار ریال


تاریخ 20 فروردین 1395

 

بابت بیمه

 

ایراد مشمول بیمه: 

دوربین شارژ نمی کرد- MainBord 

 

پرداخت مبلغ دو میلیون و هفتصد و بیست هزار ریال


تاریخ 20 فروردین 1395

 

بابت بیمه

 

ایراد مشمول بیمه: 

لنز دوربین

 

پرداخت مبلغ چهار میلیون و نهصد و شصت هزار ریال


تاریخ 5 اسفند 1394

 

بابت بیمه

 

ایراد مشمول بیمه: 

ضربه شدید

 

پرداخت مبلغ دو میلیون و سیصد و یک هزار ریال


تاریخ 3 آذر 1395

 

بابت بیمه

 

ایراد مشمول بیمه: 

آب خورده / مین فلاش

 

پرداخت مبلغ شش میلیون و دویست و هشتاد و دو هزار و دویست و یک ریال


تاریخ 24 آذر1395

 

بابت بیمه

 

ایراد مشمول بیمه: 

موتور لنز

 

پرداخت مبلغ هفت میلیون و هفتصد و سی وهشت هزار و پانصد و سی و دو ریال


تاریخ 29 آذر 1395

 

بابت بیمه

 

ایراد مشمول بیمه: 

آب خورده / Main board

 

پرداخت مبلغ یک میلیون و هفتصد و هفت هزار و هفتصد و نود و هشت ریال


تاریخ 7 دی 1395

 

بابت بیمه

 

ایراد مشمول بیمه: 

MainBoard - LCD

 

پرداخت مبلغ یک میلیون و دویست و سه هزار و ششصد و شصت و نه ریالتاریخ 5 خرداد 1395

 

بابت بیمه

ایراد مشمول بیمه: 

MainBoard - نویز در تصویر

 

پرداخت مبلغ سیزده میلیون و نهصد و بیست و سه هزار ریالتاریخ 8 خرداد 1395

 

بابت بیمه

ایراد مشمول بیمه: 

MainBoard و شکستگی LCD

پرداخت مبلغ دو میلیون و یک صد و پنجاه و هشت هزار ریال به صورت نقدیتاریخ 8 خرداد 1395

 

بابت بیمه

ایراد مشمول بیمه: 

تاری تصویر و عدم امکان شارژ

 

پرداخت مبلغ هفت میلیون و  بیست و نه هزار ریال


تاریخ 10 خرداد 1395

 

بابت بیمه

ایراد مشمول بیمه: 

آب خورده شدید - روشن نمی‌شود

 

پرداخت مبلغ پنج میلیون و نهصد و بیست و سی و هشت هزار و هفتصد و شصت و یک ریال


تاریخ 30 خرداد 1395

 

بابت بیمه

ایراد مشمول بیمه: 

MainBoard - ضربه خوردگی

پرداخت مبلغ سه میلیون و هشتصد و بیست هزار ریال


تاریخ 31 خرداد 1395

 

بابت بیمه

ایراد مشمول بیمه: 

ضربه خوردگی ، خرابی مین بورد و بدون پلک 

 

پرداخت مبلغ دو میلیون و چهارصد و چهل و سه هزار و هفتصد و شانزده ریال


تاریخ 7 تیرماه 1395

بابت بیمه

ایراد مشمول بیمه: 

آبخورده - خاموش

 

پرداخت مبلغ پنج میلیون و سیصد و هفده هزار و پانصد و بیست و سه ریال


تاریخ 20 تیرماه 1395

بابت بیمه

ایراد مشمول بیمه: 

ضربه خوردگی ، خرابی شاتر

پرداخت مبلغ دو میلیون و چهل هزار ریال


تاریخ 20 خرداد 1395

 

بابت بیمه

ایراد مشمول بیمه: 

احتیاج به موتور

طبق درخواست مشتری یک لنز 55-18 برای ایشان خریداری گردید.


تاریخ 15 شهریور 1395

بابت بیمه

ایراد مشمول بیمه: 

خرابی Main Board - دستگاه نو خریداری شد

 

 


تاریخ 5 آبان 1395

 

بابت بیمه

ایراد مشمول بیمه: 

لکه در ویزور

 

پرداخت مبلغ یازده میلیون و هشتصد و پانزده هزار  ریال


تاریخ 18 آبان ماه 1395

 

بابت بیمه

ایراد مشمول بیمه: 

آب خورده ، خرابی MainBoard

پرداخت مبلغ سه میلیون و ششصد و شصت و سه هزار و سیصد و نود و چهار ریال


تاریخ دوم دی ماه 1395

 

بابت بیمه

ایراد مشمول بیمه: 

ضربه خوردگی بسیار شدید

 

پرداخت مبلغ دو میلیون و دویست و هشتاد و دو هزار و هفتصد و پنجاه و دو ریال

نظرات