ساکو

ساکو

ساکو

 

   

 

 

 

تاریخ 30 فروردین 1395

 

بابت بیمه

 

ایراد مشمول بیمه: 

مین برد (Main board)- تصویر تار است.

 

پرداخت مبلغ  پنج میلیون و سیصد و دوازده هزار و پانصد ریال 


نظرات