نیما

نیما

نیما

     

 

 

 

تاریخ 7 اسفند 1394

 

بابت بیمه


 

ایراد مشمول بیمه: 

تاپ LCD شکسته است.

 

پرداخت مبلغ نه میلیون و ششصد ودو هزار و پانصد ریال

نظرات