نیکاسون

نیکاسون

نیکاسون

     

 

 

 

تاریخ 19 اردیبهشت 1395

 

بابت بیمه

 

ایراد مشمول بیمه: 

لنز دوربین - درخواست مشتری خسارت

 

پرداخت مبلغ  پنج میلیون و سیصد و سی هزار ریال


 

نظرات