عکس نگاه اصفهان

عکس نگاه اصفهان

عکس نگاه

 (اصفهان)

   

 

 

 

تاریخ 6 آبان 1395

 

بابت بیمه

 

ایراد مشمول بیمه: 

قاب جلو و تاپ کاور- ضربه شدید

 

پرداخت مبلغ  پنجاه و پنج میلیون و چهارصد و هشتاد هزار ریال


نظرات