ناصر

ناصر
ناصر

(جمهوری)

66718211

 

 

 

 

 

تاریخ سوم مهرماه 1395

 

بابت بیمه

 

ایراد مشمول بیمه: 

ضربه خوردگی شدید ، خرابی LCD

 

پرداخت مبلغ  ده میلیون و نهصد و بیست هزار ریال

نظرات