قصر دوربین بابل

قصر دوربین بابل

قصر دوربین

(بابل)

   

 

 

 

تاریخ 9 اردیبهشت 1395

 

بابت بیمه

 

ایراد مشمول بیمه: 

ضربه خوردگی- تصویر تار است.

 

پرداخت مبلغ  سی و نه میلیون ریال


 

نظرات