پیگیری دوربینهایی که به عاملین فروش ایده آل دوربین تحویل شده اند فقط از خود فروشگاه قابل پیگیری است

پیگیری دوربین و دیگر کالاهای تعمیری تنها زمانی از سازمان خدماتی تعمیرگاه مرکزی دوربین / ایده آل دوربین اعمال میگردد که پذیرش آنها ، مستقیماً در یکی از شعب ایده آل دوربین و یا تعمیرگاه مرکزی دوربین صورت گرفته باشد و در صورتی که مورد تعمیری به یکی از عاملین فروش ایده آل دوربین تحویل شده باشد، پیگیری آن نیز حتما باید از خود فروشگاه صورت گیرد.

بدیهی است سازمان خدماتی تعمیرگاه مرکزی دوربین / ایده آل دوربین، در خصوص کالاهای تعمیری که در مکانهایی به غیر  پذیرش دو شعبه مذکور ،  تحویل شده باشند هیچگونه مسئولیت و تعهدی را  نخواهد داشت و بدیهی است که به هیچ عنوان پاسخگو نخواهد بود.