استاپ های نوردهی با توجه به سرعت شاتر

استاپ های نوردهی با توجه به سرعت شاتر

سرعت شاتر ؛ یکی از مهمترین اصول کار با دوربین است که در هر سطح از عکاسی باید به آن توجه نمود ..

تعریف دقیق سرعت شاتر چیست ؟ یک استاپ و دو استاپ افزایش سرعت شاتر چه تاثیری در عکس به وجود می آورد؟تعمیرات کانن در تهران

شاتر ؛ یکی از اضلاع مثلث نوردهی به دوربین است و در کنار دو ضعلف ایزو و دیافراگم در مجموع مثلث نوردهی به دوربین را تشکیل می دهند.تعمیرات نیکون در تهران

در حالیکه دیافراگم در درون لنز حجم ورود نور به دوربین را کنترل می کند و ایزو مقدار نور مورد نیاز برای تشکیل یک عکس را تشکیل می دهد ؛

سرعت شاتر ؛ بیانگر زمان نوردهی به دوربین و سنسور را تعیین می کند .

ایجاد یک توازن دقیق و قوی میان اضلاع مثلث نوردهی تمام آنچیزی است که یک عکاس برای گرفتن یک عکس ؛ در مرحله اول باید مورد تنظیم قرار دهد .

ساده ترین راه برای کنترل سرعت شاتر ؛ قرار دادن دایل مود دوربین در حالت اولویت شاتر است . تعمیر دوربین کانن

این حالت در دوربین های کانن با مود TV و در دوربین های نیکون با مود S در دایل مود دوربین در دسترس می باشد .

اعداد مختلفی برای نشان دادن سرعت شاتر دوربین استفاده می شوند.

نمایندگی کانن - نمایندگی نیکون - تعمیرات کانن - تعمیرات نیکون - نمایندگی تعمیرات کانن

به عنوان مثال عدد 1/125 نشانگر آن می باشد که شاتر دوربین در مدت یک صد و بیست و پنجم ثانیه باز و بسته می شود.

در صورت ارتقا سرعت به 1/250 ثانیه ؛ به معنای آن است که نصف زمان مورد استفاده در حالت قبل ، نور برای عبور از شاتر و رسیدن به سنسور دوربین ؛ فرصت خواهد داشت .

در صورت استفاده از 1/500 ثانیه ؛ زمان نوردهی به دوربین مجددا نصف خواهد شد با هر عدد تغییر در دوربین ، و این رابطه ادامه پیدا می کند .

هر عدد افزایش یا کاهش در سرعت شاتر که موجب دو برابر شدن یا نصف شدن زمان نوردهی به دوربین می شود ؛ به عنوان یک استاپ در نوردهی شناخته می شود .

اما همانگونه که در دوربین نیز قابل مشاهده است ؛ در فاصله بین استاپ ها ؛ اعداد دیگری نیز دیده می شوند که این اعداد به شکل یک سوم استاپ قابل مشاهده هستند .

 در هر یک از مود های نوردهی دستی M و یا در حالت های جبران نوردهی ؛ مفهوم استفاده از استاپ های نوردهی ؛ اهمیت بیشتری پیدا می کند.

هر یک از نقاط یا خطوط موجود بر روی محور نورسنجی دوربین ؛ که در ویزور یا در صفحه ال سی دی دوربین دیده می شود ؛ بیانگر یک سوم استاپ نوردهی در دوربین خواهد بود .

به جز در مواقعی که از وضعیت جبران نوردهی استفاده می شود ؛ نشانگر زیر محور نورسنجی در مود اولویت شاتر تغییر نخواهد یافت .

زیرا در این حالت دیافراگم به صورت خودکار تنظیم شده و جبران نور در دوربین انجام می شود .

دیافراگم نیز به صورت استاپ های کامل و یا یک سوم استاپ قابل تنظیم می باشد و از این روی در صورت استفاده

از سرعت شاتر سریع ؛ دوربین یک دیافراگم بازتر را مورد استفاده قرار داده و در صورت استفاده از یک سرعت شاتر پایین ,

دوربین به صورت خودکار استفاده از یک دیافراگم بسته تر را در ارجحیت قرار می دهد . نمایندگی اصلی کانن

نظرات