نمایندگان فروش جمهوری

نمایندگان فروش جمهوری

پالادیوم

خیابان جمهورى اسلامی ، تقاطع حافظ ،  پاساژبزرگمهر ، پلاک 03    

تلفن: 66714957


مارویى    

خیابان جمهورى اسلامی ، تقاطع حافظ ،  پاساژبزرگمهر ، پلاک 06    

تلفن: 66734829     


ناصر    

خیابان جمهورى اسلامی ، تقاطع حافظ ،  پاساژبزرگمهر ، پلاک 09    

تلفن: 66718211     


تاپ سونیک    

خیابان جمهورى اسلامی ، تقاطع حافظ ،  پاساژبزرگمهر ، پلاک 19

تلفن: 66724490      


 

حسن زاده    

خیابان جمهورى اسلامی ، تقاطع حافظ ، پاساژ حافظ، پلاک 10    

تلفن: 66731088     


نیما    

خیابان جمهورى اسلامی ، تقاطع حافظ ، پاساژ حافظ، پلاک 17    

تلفن: 66702111


حافظ    

خیابان جمهورى اسلامی ، تقاطع حافظ ، پاساژ حافظ، پلاک 25    

تلفن: 66703447     


آوانگار     

خیابان جمهورى اسلامی ، تقاطع حافظ ، پاساژ حافظ، پلاک 27و26    

تلفن: 66757384     


شادی    

خیابان جمهورى اسلامی ، تقاطع حافظ ، پاساژ حافظ، پلاک 33و32    

تلفن: 66706231     


مصطفى    

خیابان جمهورى اسلامی ، تقاطع حافظ ، پاساژ حافظ، پلاک 37    

تلفن: 66716441     


رکورد

خیابان جمهورى اسلامی ، تقاطع حافظ ، پاساژ حافظ، پلاک 38    

تلفن: 66706489     


گلها    

خیابان جمهورى اسلامی ، تقاطع حافظ ، پاساژ حافظ، پلاک 46    

تلفن: 66708517    


 

ترمه     

خیابان جمهوری اسلامی ، حدفاصل تقاطع حافظ و ولیعصر،  نبش کوچه روم پاساژ پردیس، پلاک 12    

تلفن: 66742866     


منعم    

خیابان جمهوری اسلامی ، حدفاصل تقاطع حافظ و ولیعصر، پلاک 786    

تلفن: 66760425     


امیله    

خیابان جمهوری اسلامی ، حدفاصل تقاطع حافظ و ولیعصر، کوچه یغما پلاک 01 واحد 8    

تلفن: 66769773     


ایران تصویر    

 خیابان جمهوری اسلامی ، حدفاصل تقاطع حافظ و ولیعصر، کوچه یغما پلاک 11 طبقه دوم واحد 6Bشرقی    

تلفن: 66761356    


پرتو گستر    

خیابان جمهوری اسلامی ، حدفاصل تقاطع حافظ و ولیعصر، کوچه لاله پلاک 07واحد 6    

تلفن: 66759794     


کانن ایران

خیابان جمهوری اسلامی ، حدفاصل تقاطع ولیعصر و فلسطین ، پلاک 812

تلفن: 66482580باران    

خیابان جمهوری اسلامی ، حدفاصل تقاطع ولیعصر و فلسطین ، پلاک 932

تلفن: 66976567     


مروارید    

خیابان جمهوری اسلامی ، حدفاصل تقاطع ولیعصر و فلسطین ، پلاک 934    

تلفن: 66401698     


کانن خاورمیانه    

خیابان جمهوری اسلامی ، حدفاصل تقاطع ولیعصر و فلسطین ، پلاک 938    

تلفن: 66475697  


 

نظرات